Satsningar på friluftsliv

I Sverige satsar man omkring en och en halv miljon kronor på Scouterna, just för att främja friluftslivet – men det är inte bara Scouterna som får bidrag för sina projekt för nu är det friluftslivsfrämjande i sin helhet som stor i främsta fokus.

ljung växtFriluftslivsfrämjande är något som Scouterna ägnat sig åt sedan starten 1907 så är det några som kan någonting om överlevnad i natur, friluftsutrustning och friluftsliv i allmänhet är det just dem. Och nu väljer man återigen i Sverige att genomföra stora satsningar på just det svenska friluftslivet och däribland Scouterna som nu enligt Hällekis Kuriren får 1 346 000 kronor tilldelade sig för att utveckla projekten Breddat friluftsliv och Scouting för alla. Men de är inte de ända som får pengar för att främja friluftslivet i landet. Organisationen Svenskt Friluftsliv som sedan 2011 ansvarar för detta utdelande av bidrag har även valt att totalt fördela omkring 45 miljoner kronor på 30 olika organisationers projekt runt om i landet, vilket du kan läsa mer om genom att klicka här. Dock ska man inte tro att detta är allt man gör inom friluftslivspolitiken, även Naturvårdsverket har en hel del mål som landets alla län, kommuner och städer ska arbeta mot för att bidra i friluftslivsfrämjandet.

Målen för svenskt friluftsliv

I Sverige är det den samordnande myndigheten Naturvårdsverket som sätter upp mål för landets friluftspolitik där det övergripande målet är att man med hjälp av allemansrätten som grund ska stödja människors möjlighet att vistas i naturen och för att utöva friluftsliv. Ansvaret att sedan genomföra och följa upp Naturvårdsverkets mål faller på en rad olika myndigheter men sedan är det på Naturvårdsverkets bord att rapportera till regeringen samt samordna uppföljning av de tio mål som finns uppsatta.

vandring par camping

Följande mål är satta och ska beaktas av landets länsstyrelser som sedan ska vägleda kommunerna i rätt riktning:

  1. Naturen ska vara tillgänglig för alla
  2. Engagemang och samverkan mellan friluftslivsorganisationerna i högre grad
  3. Allemansrätten ska värnas om då den är grunden för friluftsliv
  4. Tillgång till friluftsliv i natur genom att samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov.
  5. Natur nära tätorter så att befolkningen har tillgång till grönområden med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.
  6. Verka för hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  7. Använda skyddade områden som resurs för friluftslivet
  8. Mer friluftsliv i skolan för såväl förskolor, förskoleklasser, grundskolor som för motsvarande skolformer och fritidshem.
  9. Använda friluftsliv för att främja folkhälsa
  10. Använda sig av expertis för att främja god kunskap om friluftslivet